بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ۇرىمجىدەن رەسەيدىڭ قازان قالاسىنا ۇشاق توتە قاتىنايدى

2016.07.28 15:42   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 28 – شىلدە، بەيجيڭ. ءتاڭىرتاۋ تورابىنىڭ حابارلاۋىنشا، رەسەي فەدەراتسياسى تاتارستان رەسپۋبليكاسىنىڭ 27 – شىلدە كۇنى جۇڭگو شينجياڭدا ۇيىمداستىرعان ساياحاتتى ۇگىتتەۋ جيىنىنان ۇعىسۋعا قاراعاندا، شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق ساياحات مەكەمەسى باستىعىنىڭ ورىنباسارى گۇلي ابليم مەن رەسەي فەدەراتسياسى تاتارستان رەسپۋبليكاسى ساياحات كوميتەتىنىڭ ۋاكىلى سەلبەستىك كەلىسىمشارتىنا قول قويدى ءارى 4 – تامىزدان باستاپ ءۇرىمجى مەن قازان قالاسى اراسىندا ۇشاقتى مايعا الۋ تاسىلىمەن توتە قاتىنايتىن ۇشاق سالىناتىن بولدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت