بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار

حالىق تورابى

توعىزتاراۋ اۋدانى قونىستانۋعا، كاسىپتەنۋگە، ساياحاتتاۋعا قولايلى ەكولوگيالىق قالاشىق قۇرۋعا قۇلشىندى

2015.07.30 14:13    

 سوڭعى جىلداردان بەرى، توعىزتاراۋ اۋدانى وتىرىقتانۋ ورتاسىن جاقسارتۋدى حالىق تۇرمىسىنداعى ماڭىزدى ينجەنەريا ەتىپ جاڭا قالا رايونىن اشۋ، كونە قالا رايونىن وزگەرتۋ، جاسىلداندىرۋ، كورىكتەندىرۋ، فۋنكتسيانى كەمەلدەندىرۋ سىندى دامۋ وي جەلىسى بويىنشا كونە قالا رايونىن وزگەرتۋ مەن جاڭا قالا رايونىن اشۋدى ۇشتاستىرىپ، جاڭاشا قالاشىقتاندىرۋ قۇرىلىسىن تەزدەتىپ قونىستانۋعا، كاسىپتەنۋگە قولايلى بولعان ەكولوگيالىق قالا قۇرۋعا قۇلشىندى.

 2014 - جىلى توعىزتاراۋ اۋدانى جاسىل ءتۇستى، وتىرىقتانۋعا قولايلى بولعان ەڭ كورىكتى اۋدان قۇرۋدى نىسانا ەتىپ، اسىرەسە، اۋداندى ىلە اڭعارىنداعى بىردەن - ءبىر شولپان قالا ەتىپ قۇرۋعا كۇش شىعارىپ، اۋدان قالاشىعنىڭ شىعىس وڭىرىندە يەلەگەن جەر اۋماعى 5.74 شارشى كيلومەتر كەلەتىن شىعىس قالا رايونىن جوبالادى. بۇعان جالپى 100 ميلليون يۋان قارجى جۇمسالىپ، شىعىس قالا رايونىنداعى 33.6 گەكتار كولەمىندەگى كوبەلەك كولى باقشا كورىنىس رايونى قۇرىلىسىن اتقارىپ، شىعىس قالا رايونىنىڭ نەگىزگى قۇرىلعىلار قۇرىلىسىن تەزدەتۋمەن بىرگە حالىق تۇرمىسى نىساندارى مەن جوعارى ساپاداعى تۇرعىندار شاعىن رايون قۇرىلىسىن قاۋرىت جۇرگىزدى. قازىر اۋداندىق 2 - باستاۋىش مەكتەپ، اۋداندىق جۇڭگوشا ەمدەۋ شيپاحاناسى، قارتتاردى ساۋىقتىرۋ ورتالىعى سىندى نىسان قۇرىلىستارى نەگىزىنەن ءبىتىپ، بۇعان قوراجاي كاسىبىمەن اينالىساتىن بەس ساۋداگەر ۇسىنىس ەتىلىپ، ءتورت ورىندا تۇرعىندار شاعىن رايون قۇرىلىسىن جۇرگىزىپ، تۇرعىندار شاعىن رايونىنىڭ جالپى قۇرىلىس اۋماعى 270 مىڭ شارى مەترگە جەتىپ، 2 مىڭ 700 ءجۇرىس ءۇي سالىندى. سونىمەن بىرگە، «شىنياڭ» ۋنيۆەرسال ساۋدا قوناق ساراي قۇرىلىسىن ەنگىزدى. شىعىس قالا رايونى دەمالۋى، كوڭىل اشۋى، ساياحاتتاۋى، زات ساتىپ الۋى جانە وتىرىقتانۋى ءبىرتۇلعالانعان جوعارى ورەدەگى شاعىن رايون قۇرىلىسى بولماق.

 «جۇڭتيان شىجيچىڭ» تۇرعىندار شاعىن رايونى قۇرىلسىنىڭ ديرەكتورى فىڭ جىچي بىلاي دەدى:

 «سەرىكتەستىگىمىز جاڭا قالا رايونىن بىرلىكتە قۇرۋ، بىرلىكتە دامىتۋ نىساناسىن اتقارىپ، جوسپارمەن ءۇش شاعىن رايون قۇرىلىسىن جۇرگىزەدى. 1 - مەرزىمدىك قۇرىلىستىڭ جالپى اۋماعى 133 مىڭ شارشى مەتر. جالپى 872 ءجۇرىس ءۇي، 24 مىڭ شارشى مەترلى الاڭ بار بولىپ، تۇرعىنداردىڭ كوڭىل اشىپ بوي جازۋىنا بەرىلەدى. شاعىن رايون بىتكەن سوڭ توعىزتاراۋ اۋدانىنداعى كول مەن تۇرعىندار ءوڭىرى ءبىر - بىرىمەن توعىسقان شاعىن رايون بولماق.

 ۇرىمجىدە ون نەشە جىل جۇرگەن ۋجيە تۋعان اۋىلىنىڭ ءبىر - ەكى جىلدان بەرگى تەز دامىعان جاعدايىن كورىپ، جۇبايىمەن اقىلداسىپ، شىعىس قالا رايونىنداعى «شينفۋلي» 2 - مەرزىمدىك تۇرعىندار شاعىن رايونىنان ءبىرجۇرىس ءۇي ساتىپ الىپ، اكە - شەشەسىنە قارايلاسىپ، جولداسىمەن بىرگە اسحانا اشىپ باقىتتى تۇرمىس كەشىرىپ كەلەدى. ۋجيە بىلاي دەدى:

 «اۋدانىمىزدىڭ جۋىق جىلداردان بەرگى دامۋىنىڭ تەز بولعانىن كورىپ، ۇرىمجىدەن قايتىپ كەلدىم. اسىرەسە، قالانىڭ شىعىس، باتىس وڭىرلەرىنىڭ وزگەرىسى وتە تەز ەكەن. عيماراتتاردا كوپ سالىنىپتى. ءبىز وتىرعان شاعىن رايوننىڭ نەگىزگى قۇرىلعىلارى، جاسىلداندىرۋ، قوجالىق باسقارۋ ىستەرى وتە كەمەلدى. ماڭايىندا مەكتەپ، شيپاحانا جانە ساۋدا ورىندارى بار بولىپ حالىق تۇرمىسىنا وتە قولايلى بولدى. بۇل ارانىڭ اۋاسى تۇنىق، ورتاسى دا جاقسى».

 توعىزتاراۋ اۋدانى قالا قۇرىلىسىن دامىتۋدا ەكولوگيالى ورتانى قورعاۋ، جاسىلداندىرۋ، سۋ جۇيەسى، مادەنيەت جانە ساياحات جاقتارىنا كوپ كۇش شىعارىپ، ادام، زات، قارجىنىڭ اينالىمىن تەزدەتىپ، جاقىن ماڭداعى ورىنداردىڭ ەكونوميكالىق قۋاتىنىڭ ارتۋىن جەبەدى. «ياڭگۋاڭ جيارى» قوناق سارايى توعىزتاراۋ اۋدانىنىڭ شىعىس قالا رايونىنا ورنالاسقان بولىپ، ءتورت جۇلدىزدى قوناق ساراي ولشەمى بويىنشا جوبالانعان. بۇل تاماقتانۋ، جاتىن ءۇي، جيىن اشۋ، ساۋدا، كوڭىل اشۋى ءبىرتۇلعالانعان ۋنيۆەرسالدى قوناق سارايى سانالادى. سوڭعى جىلداردان بەرى شىعىس قالا رايونىنىڭ دامۋى مەن ساياحات بايلىعىنىڭ ارقاسىندا قوناق سارايلارى تەز دامىپ ساۋداسى دا جاندانا ءتۇستى.

 قوناق سارايىنىڭ باس ديرەكتورى لاڭ حاۋحۋا بىلاي دەدى:

 «باستابىندا شىعىس قالا رايونى ونشا جاقسى ەمەس ەدى. قازىر بۇل ارا تەز دامىدى. وتكەن جىلى قوناق سارايىنىڭ ءساۋىر ايىنداعى تيجارات كىرىسى 200 مىڭ يۋان بولسا، بيىل ءساۋىر ايىنداعى كىرىسى 300 مىڭ يۋانعا جەتتى. وتىرىقتانۋ شارت - جاعدايىنىڭ جاقسارۋى، قالانىڭ باسەكەلىك قۋاتىنىڭ جوعارىلاۋى كوپتەگەن ادامدارعا كاسىپتەنۋ ورايىن جاراتتى. كوپتەگەن بۇقارا جاقىن ماڭنان كاسىپتەندى. قوناق سارايدىڭ قىزمەتكەرى ساي ليتيڭ بىلاي دەدى:

 «قوناق سارايىندا ىستەگەنىمە ءبىرجارىم جىل بولدى. بۇل ارانىڭ قىزمەت ورتاسى وتە جاقسى. ايلىق ەڭبەكاقىم 2 مىڭ 800 يۋان. اۋدانىمىز بارعان سايىن دامۋدا. كاسىپتەنۋ ورايى دا كوبەيىپ بارادى».

 سوڭعى جىلداردان بەرى، توعىزتاراۋ اۋدانى قالاشىقتاندىرۋ قۇرىلىس تەزدەتىپ، قالانىڭ نەگىزگى قۇرىلعىلارىن كەمەلدەندىردى. قالانىڭ ۋنيۆەرسالدى پۋنكتسياسى ارتىپ، قالانىڭ وبرازى، دامۋ دەڭگەيى جوعارىلاي ءتۇستى. وتىرىقتانۋعا، كاسىپتەنۋگە، ساياحاتتاۋعا قولايلى بولعان ەكولوگيالى، وركەنيەتتى، دەمالۋ، كوڭىل اشۋ، ساياحاتتاۋ قالاسى العاشقى ساتىدا قالىپتاستى. ءالنۇر نۇسىبايدار ۇلى

 كەلۋ قاينارى: «ىلە گازەتى» - ىلە اقپارات تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.