بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ءۇرىمجى قالاسى «شىلىڭگىر ىستىق»كەزەڭگە ءوتتى

2016.06.12 10:30   كەلۋ قاينارى : ءتاڭىرتاۋ تورابى  2016-جىلى 8-ماۋسىم 11 سەن 53 مينۋتتا، ءۇرىمجى اۋارايى ستانسياسى جوعارى تەمپەراتۋرانىڭ سارى ءتۇستى ساقتىق سيگنالىن تاراتتى، مەجەمەن 8-ماۋسىمنان 10-ماۋسىمعا دەيىن، قالانىڭ سولتۇستىگى مەن ميدۇڭ رايونىندا ەڭ جوعارى تەمپەراتۋرا 35 سەلتسي گرادۋستان 38 سەلتسي گرادۋسقا دەيىن بولاتىنىن، دابانچىڭ جانە قالانىڭ وڭتۇستىگىندە 32 سەلتسي گرادۋستان 34 سەلتسي گرادۋسقا دەيىن بولاتىنىن جاريالادى، بۇل ءۇرىمجى اۋارايى ستانسياسىنىڭ بيىلعى جوعارى تەمپەراتۋرانىڭ سارى ءتۇستى ساقتىق سيگنالىن تۇڭعىش تاراتۋى،سونىمەن ، ءۇرىمجى قالاسى «شىلىڭگىر ىستىق»كەزەڭگە ءوتتى.

جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت