بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

رايونىمىز بويىنشا تۇڭعىش رەت اۆتونوميالى رايون دارەجەلى اكىمشىلىك ورگان جاۋاپتىسى سوتقا شىقتى

2015.06.09 13:18  

  

  كەلۋ قاينارى: حۋيۇي تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت