بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ورتانى قورعاۋ مينيسترىنىڭ بۇرىنعى ورىنباسارى جاڭ ليجۇن تەكسەرۋگە الىندى

2015.07.30 15:57   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  شينحۋا تورابى، 30 – شىلدە، بەيجيڭ. ءتىلشىنىڭ ورتالىق ءتارتىپ تەكسەرۋ كوميتەتىنەن ۇعىسۋىنشا، ورتانى قورعاۋ مينيسترىنىڭ بۇرىنعى ورىنباسارى، مينيسترلىكتىڭ پارتگرۋپپاسىنىڭ مۇشەسى جاڭ ليجۇن زاڭ – تارتىپكە اۋىر دارەجەدە قايشىلىق جاساعاندىقتان، قازىر ۇيىم جاعىنان تەكسەرۋگە الىندى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت