بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار

حالىق تورابى

تارباعاتاي ايماقتىق اكىمشىلىك قىزمەت وتەۋ ورتالىعى پارتگرۋپپاسىنىڭ شۋجيى، مەڭگەرۋشىسىنىڭ ورىنباسارى ۋاڭ جىگاڭ ۇيىم جاعىنان تەكسەرۋگە الىندى

2016.02.24 13:23     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 حالىق تورابى، 24 - اقپان، بەيجيڭ. جۇڭگو ەكونوميكا تورابىنىڭ 23 - اقپان ۇرىمجىدەن بەرگەن حابارىنا قاراعاندا، جۋىردا تارباعاتاي ايماعى اكىمشىلىك قىزمەت وتەۋ ورتالىعى پارتگرۋپپاسىنىڭ شۋجيى، مەڭگەرۋشىسىنىڭ ورىنباسارى (بۇرىنعى ءدۇربىلجىن اۋداندىق پارتكوم شۋجيىنىڭ ورىنباسارى، حالىق قۇرىلتايى پارتگرۋپپاسىنىڭ شۋجيى، ساياسي - زاڭ كوميسسياسىنىڭ شۋجيى) ۋاڭ جىگاڭ تارتىپكە اۋىر دارەجەدە قايشىلىق جاساۋ كۇمانىمەن، ۇيىم جاعىنان تەكسەرۋگە الىندى.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.