بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى

قوعام حاۋىپسىزدىگى ورگاندارى 3 ايلىق ارەكەت ورىستەتىپ

ازىق – تۇلىك، ءدارى – دارمەك، اۋىل شارۋاشىلىق قۇرال – جابدىقتارى جانە قورشاعان ورتاعا قاتىستى قىلمىستارعا ىشكەرىلەي سوققى بەرەدى

2018.10.11 16:12     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 حالىق گازەتى، 10 – قازان، بەيجيڭ (ءتىلشى: جاڭ ياڭ) قوعام حاۋىپسىزدىگى مينيسترلىگى 10 – قازان كۇنى بەينە ەكران ءماجىلىسىن اشىپ، قالىڭ حالىق بۇقاراسىنىڭ ءومىرى مەن مال – مۇلكىنىڭ حاۋىپسىزدىگىنە جانە دەنساۋلىق اقاۋسىزدىعىنا شىنايى كەپىلدىك ەتۋ ءۇشىن، سول كۇننەن باستاپ بۇكىل ەلىمىزدەگى قوعام حاۋىپسىزدىگى ورگاندارىنىڭ 3 اي ۋاقىتپەن ازىق – تۇلىك، ءدارى – دارمەك، اۋىل شارۋاشىلىق قۇرال – جابدىقتارى جانە قورشاعان ورتاعا قاتىستى قىلمىستارعا ىشكەرىلەي سوققى بەرۋ ارەكەتىن ۇيىمداستىرۋدى ورنالاستىردى.


 ۇعىسۋعا قاراعاندا، بۇل رەتكى ارەكەت بارىسىندا سوققى بەرۋ ءتۇيىنى اناعۇرلىم كورنەكتىلەندىرىلەدى: ازىق – تۇلىك سالاسىندا، اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرى مەن سۋ ونىمدەرىنە زاڭسىز قوسپا قوسۋ، جالعان – جارامسىز ازىق – تۇلىكتەردى جاساۋ جانە ساتۋ سىندى قىلمىستارعا ءتۇيىندى تۇردە سوققى بەرىلەدى؛ ءدارى – دارمەك سالاسىندا، وسپەگە قارسى، سوزىلمالى اۋرۋلارعا قارسى جالعان – جارامسىز ءدارى – دارمەكتەر سىندى زالالدى ءدارى – دارمەكتەر جاعىنداعى قىلمىستىق ارەكەتتەرگە ءتۇيىندى تۇردە سوققى بەرىلەدى؛ اۋىل شارۋاشىلىعى سالاسىندا، تيىم سالىنعان اۋىل شارۋاشىلىعى ءدارى – دارمەكتەرىن زاڭسىز ءوندىرۋ، ساتۋ، پايدالانۋ سىندى قىلمىستارعا ءتۇيىندى تۇردە سوققى بەرىلەدى؛ قورشاعان ورتا جاعىندا، زاڭسىز جوتكەۋ جانە توگۋ ارقىلى ءبىرجاقتىلى ەتۋ سىندى قىلمىستارعا ءتۇيىندى تۇردە سوققى بەرىلەدى. قازىرگە دەيىن، بيىل جەر – جەردە ازىق – تۇلىك، ءدارى – دارمەك، اۋىل شارۋاشىلىعى قۇرال – جابدىقتارى جانە قورشاعان ورتا جاعىنداعى قىمىلستىق دەلولاردان جيىنى 21 مىڭنان استام دەلو انىقتالىپ، قىلمىس كۇماندىلارىنان جيىنى 26 مىڭنان استام ادام ۇستالعان.


 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
وقىرمان نازارىنا
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار