بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى

ەڭ جوعارى حالىق سوت مەكەمەسى مەن ەڭ جوعارى حالىق پروكۋراتۋراسى وزگەرىس ەنگىزگەن ٵدىليالىق تۇسىندىرمە «قاھارمان قۇربانداردى قورعاۋدى» پروكۋراتۋرانىڭ الەۋمەتتىك يگىلىك ارىز – شاعىم دەلوسىنىڭ كولەمىنە ەنگىزدى

2020.12.31 13:10     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ 12- ايدىڭ 30 – كۇنى بەيجيڭنەن بەرگەن حابارى. ازاماتتىق زاڭنامانىڭ اتقارىلۋىن دايەكتىلەندىرۋ ءۇشىن، ەڭ جوعارى حالىق پروكۋراتۋراسى جۋىردا ەڭ جوعارى حالىق سوت مەكەمەسىمەن بىرلەسىپ، «پروكۋراتۋرانىڭ الەۋمەتتىك يگىلىك ارىز – شاعىم دەلوسىندا زاڭدى لايىقتى قولدانۋعا قاتىستى ءبىرقانشا ماسەلە جونىندەگى تۇسىندىرمەسىنە» وزگەرىس ەنگىزدى، «قاھارمان قۇربانداردى قورعاۋدى» پروكۋراتۋرانىڭ الەۋمەتتىك يگىلىك ارىز – شاعىم دەلوسىنىڭ كولەمىنە رەسمي ەنگىزدى.

 ۇعىسۋعا قاراعاندا، بۇل جولعى وزگەرىس ەنگىزىلگەن باستى مازمۇندار: ازاماتتىق زاڭنامانىڭ بەلگىلەمەسىنە ساي، پروكۋراتۋرا ورگاندارى ازاماتتىق ىستەر الەۋمەتتىك يگىلىك ارىز – شاعىم دەلوسىنىڭ كولەمىنە «قاھارمان قۇرباندار قاتارلىلاردىڭ اتىنا، سۋرەتىنە، اتاعىنا، ابىرويىنا قول سۇعۋ» سالاسىن قوستى، ٵرى اتالعان سالانىڭ دەلو ەرەكشەلىگىنە قاراتا، ازىردانۋدان بۇرىن حابارلاندىرۋ شىعارۋ نەگىزىندە، قاھارمان قۇربانداردىڭ جاقىن تۋىس – تۋعاندارىنىڭ پىكىرىن سۇراۋدى ارىزدانۋ الدىنداعى وتەۋگە ءتيىستى قىزمەت تاسىلىنە قوستى.

 زاڭنامادا بىلاي دەپ بەلگىلەندى: قاھارمان قۇربانداردىڭ اتىنا، سۋرەتىنە، اتاعىنا، ابىرويىنا قول سۇعۋدا، قوعامدىق الەۋمەتتىك مۇدەنى زاقىمداۋدا ازاماتتىق ىستەر جاۋاپكەرشىلىگىن ارقالاۋى كەرەك. اتالعان مازمۇن «قاھارمان قۇربانداردى قورعاۋ زاڭىنىڭ» 25 – تارماعىنداعى بەلگىلەمە نەگىزىندە، «قاتارلى» دەگەن ٵرىپتى قوسىپ، قاھارمان قۇربانداردى قورعاۋ ازاماتتىق ىستەر الەۋمەتتىك ارىز – شاعىم وبيەكتۆسىنىڭ كولەمىن لايىقتى كەڭەيتتى.

 ۇعىسۋعا قاراعاندا، وزگەرىس ەنگىزىلگەننەن كەيىنگى تۇسىندىرمە ءبولىمى 2021 – جىلى 1 – ايدىڭ 1 – كۇنىنەن باستاپ رەسمي اتقارىلادى.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار