بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>قوعام

ىشكى موڭعۇلدىڭ ءبىر ءبولىم رايوندارىندا قۋاڭشىلىق تۋىلدى

2015.06.05 16:21   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 5 – ماۋسىم، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 4 – ماۋسىم، ۇلات جايلاۋىندا جايىلىپ جۇرگەن ەشكىلەر. ىشكى موڭعۇل اۋا رايى ستانسياسىنىڭ جالپىلىق قۋاڭشىلىق كورسەتكىش ساناعىنا قاراعاندا، 2 – ماۋسىمعا دەيىن، حۇلۇنبەر قالاسىنىڭ باتىسى، باۋتوۋ قالاسى، باينۇر قالاسىنىڭ شىعىسى جانە وردوس قالاسىنىڭ كوپ ءبولىم جەرلەرىندە نەداۋىر دارەجەدە قۋاڭشىلىق بايقالعان، مامىر ايىنىڭ ورتا مەزگىلىمەن سالىستىرعاندا، جوعارىداعى ايتىلعان جەرلەردە قۋاڭشىلىق جالعاسۋدا جانە بارعان سايىن اسقىنۋدا، شينلينعول رايونىنىڭ سولتۇستىگى، چىفىڭ قالاسىنىڭ شىعىس وڭتۇستىگىندەگى وڭىرلەردە دە قۋاڭشىلىق بەلەڭ بەرە باستاعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت