بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>قوعام

يۇننان شيشۋاڭباننادا جابايى ءپىل جولداعى 14 اۆتوكولىكتى بۇلدىرگەن

2016.02.14 15:45   كەلۋ قاينارى : ءتاڭىرتاۋ تورابى  12-اقپان 17 مولشەرىندە، يۇننان شيشۋاڭبانناداعى يەشياڭگۋ كورىنىس رايونى ماڭىنداعى جولدا ءبىر اتالىق ازيا ءپىلى كورىندى. ول ءبىر جاعىنان ءجۇرىپ، ءبىر جاعىنان جولدا توقتاپ تۇرعان اۆتوكولىكتەرمەن «ويناپ»، 14 اۆتوكولىكتىڭ ۇقساماعان دارەجەدە ءبۇلىنۋىن كەلتىرىپ شىعاردى. باقىتقا جاراي، ناق مايداندا مىندەت اتقارىپ تۇرعان قوعام حاۋىپسىزدىك ساقشىلارى مەن كورىنىس رايونىنىڭ قىزمەتكەرلەرى ماڭىنداعى ساياحاتشىلاردى اۋاشالاعاندىقتان، ادامداردىڭ جارالانۋ-ءولۋ جاعدايى تۋىلماعان.

جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت