بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>قوعام

ساياسي كەڭەس مۇشەسى فان لۋشىڭ: ۇلتتىق اسەمونەر بۇيىمدارىن حالىقاراعا تانىستىرۋ كەرەك

2016.03.07 14:49   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 7 – ناۋرىز، بەيجيڭ. 6 – ناۋرىز، مەملەكەتتىك ساياسي كەڭەستىڭ مۇشەسى فان لۋشىڭ مەديالاردىڭ سۇحباتىن قابىلداعان كەزدە بىلاي دەدى: ءداستۇرلى ۇلتتىق اسەمونەر بۇيىمدارىن ساۋداعا سالۋ كوڭىل بولۋگە تاتيتىن شارۋا، حالىقارالىق دەڭگەيدەگى ۇلتتىق اسەمونەر ساۋدا ۇيىمىن قۇرىپ، ۇلتتىق اسەمونەر بۇيىمدارىن حالىقاراعا تانىستىرۋ كەرەك.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت