بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>قوعام

2016 – جىلعى الەمدەگى تۇڭعىش ەگىز مىسىق ايۋ قونجىعى چىڭدۋ قالاسىندا جارىق كوردى

2016.06.24 16:50   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 24 – ماۋسىم، بەيجيڭ. 23 – ماۋسىم، چىڭدۋ مىسىق ايۋ جەتىلدىرۋ زەرتتەۋ بازاسىنداعى ۇرعاشى مىسىق ايۋ ــ «شيڭيا» ەگىز قونجىق كۇشىكتەدى. قازىر ەنەسى مەن قونجىقتاردىڭ دەنساۋلىعى قالىپتى، ولار 2016 – جىلعى الەمدەگى تۇڭعىش رەت دۇنيەگە كەلگەن ەگىز قونجىق.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت