بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>قوعام

ارزان باعاداعى زاپاس ەت بازارعا سالىنىپ، بۇقاراعا قولايلىلىق جەتكىزىلدى

2016.09.09 14:46  

  

  كەلۋ قاينارى: حۋيۇي تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت