بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى>>قوعام

«ءتۇن ورتاسىندا ايەل ادامدى ۇرىپ - سوققان» قىلمىس كۇماندىسى تۇتقىندالدى

2019.06.26 14:51     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 حالىق تورابى، 6 – ايدىڭ 26 – كۇنى، بەيجيڭ. داليان قوعام حاۋىپسىزدىگى مەكەمەسى رەسمي ميكروبلوگىنىڭ حابارلاۋىنشا، داليان ساقشى جاعى ۇزدىكسىز قىزمەت ىستەۋ ارقىلى 2019 – جىلى 6 – ايدىڭ 25 – كۇنى كەشكى ساعات 22دە گانجيڭزى رايونىنىڭ نانگۋانليڭ دەگەن جەرىندەگى تۇرعىندار رايونىنان ينتەرنەتتە تارالعان «ءتۇن ورتاسىندا ايەل ادامدى ۇرىپ – سوعۋ» دەلوسىنىڭ قىلمىس كۇماندىسىن ۋاڭ Xدى (ەر، 31 جاستا، دالياندىق) تۇتقىنداعان.

 تەكسەرۋ ناتيجەسىنە قاراعاندا، قىلمىس كۇماندىسى ۋاڭ X قالىڭدىعىمەن ارادا تۋىلعان كەلىسپەستىك سەبەبىنەن اشۋعا باسىپ اراق ءىشىپ، 6 – ايدىڭ 22 – كۇنى جول ۇستىندە كەزىگىپ قالعان زيانعا ۇشىراۋشى ۋ Xتى ۇرىپ – سوققان ءارى ماجبۇرلەپ قورلاعان. قازىر قىلمىس كۇماندىسى ۋاڭ X قىلمىس فاكتىلەرىن تولىق مويىنداعان، ساقشى جاق دەلونى جالعاستى تەكسەرۋدە.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار