بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى>>قوعام

ۇنەمى قولدانىلاتىن دارىلەردىڭ باعاسى قالىپتان تىس قىمباتتاماۋى كەرەك

پىڭ شۇنۋىن

2019.07.29 14:56     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 اس ادامنىڭ ارقاۋى، ەندەشە، ادامنىڭ اۋىرۋدان اۋلاق بولۋى قيىن، ادام اۋىرعان سوڭ ءدارى ىشەدى، بۇل وتە قالىپتى جاعداي. الايدا، جۋىرداعى جىلداردان بەرى، ارزان باعاداعى ۇنەمى قولدانىلاتىن دارىلەردىڭ جەتىسپەۋى، باعاسىنىڭ قالىپسىز قىمباتتاۋى سىندى جاعداي ۇدايى تۋىلاتىن بولدى، مۇنىڭ كومەسكى سەبەبى كوبىندە قالىپسىز ەسەپتەلەدى.

 ۇنەمى قولدانىلاتىن دارىلەر دەگەنىمىز ادەتتە حاۋىپسىز، ءونىمدى، تومەن باعاداعى دارىلەر بولىپ، جەكە باعاسى جايشىلىقتا نەشە ون تيىننان ونداعان يۋانعا دەيىن بولادى، ارزان ءارى پايدالى، كوبىنەسە، مەملەكەتتىك نەگىزدىك ءدارى – دارمەكتەر كولەمىنە كىرەدى. جۋىردا اقپارات قۇرالدارىنىڭ حابارلاۋىنشا، ۇنەمى قولدانىلاتىن كوپتەگەن ءدارى – دارمەكتەردىڭ باعاسى كۇرت قىمباتتاعان، مىسالى، جۇرەك اۋرۋى، جۇرەك تالماسى قاتارلى اۋرۋلارعا ۇنەمى قولدانىلاتىن «جان ساقتاعىش ءدارى» — نيتروگليستەريننىڭ باعاسى جۋىردان بەرى 10 ەسەدەن استام قىمباتتاعان، ونىڭ ۇستىنە، كوپ جەرلەردە بۇل ءدارى تاۋسىلىپ كەتكەن، كوپتەگەن ناۋقاستار بۇل ءدارىنى تۇتىنۋعا شاراسىز قالعان.

 ۇنەمى قولدانىلاتىن دارىلەر نەلىكتەن كەنەتتەن قىمباتتادى ءارى «وڭاي تابىلمايتىن» بولىپ كەتتى؟ مۇنىڭ سەبەبى كوپ. وبيەكتيۆتىك فاكتوردان قاراعاندا، بۇل شيكىزاتپەن قامداۋدىڭ ماۋسىمدىق وزگەرىسىمەن قاتىستى. كوپتەگەن دارىلەر حايۋاناتتار مەن وسىمدىكتەردەن ايىرىپ الىنىپ جاسالادى. حايۋاناتتار مەن وسىمدىكتەردىڭ بەلگىلى جەتىلۋ مەرزىمى بولادى، ول تابيعي ورتانىڭ ىقپالىنا ۇشىرايتىندىقتان، سانى جاعىندا ماۋسىمدىق وزگەرىسى تۋىلىپ وتىرادى. سوندىقتان، وسى مەرزىمدە ءدارى ءوندىرۋ مولشەرىندە دە تولقۋ تۋىلادى.

 سۋبيەكتيۆتىك فاكتوردان اراعاندا، بۇل ءدارى – دارمەك كاسىپورىندارىنىڭ مۇددەسىمەن قاتىستى. باعاسى ارزان، ۇنەمى قولدانىلاتىن ءدارى – دارمەكتەردەن ءدارى – دارمەك زاۆودىنا تۇسەتىن پايدا، كوبىندە، وتە جوعارى بولمايدى، ونىڭ ۇستىنە، جوعارعى اعارداعى كاسىپورىنداردىڭ شيكىزات باعاسى وزگەرىسىنىڭ ىقپالىنا وڭاي ۇشىرايدى. ەگەر ءدارى – دارمەك زاۆودى ەسەپتەي كەلگەندە، ارزان باعاداعى ۇنەمى قولدانىلاتىن ءدارى – دارمەكتەردى وندىرۋدەن پايدا تاپقاننىڭ ورنىنا، زيان تارتاتىن بولسا، وندا ۇنەمى قولدانىلاتىن ءدارى – دارمەكتەرمەن قالىپتى قامداۋعا كەپىلدىك ەتۋ قيىنعا سوعادى. مۇنان دا كۇردەلىسى، ءدارى – دارمەك سالاسىندا بەلگىلى دەڭگەيدە وزگەشەلىك بولاتىندىقتان، قاتىستى كاسىپ تىزبەگىنىڭ نارىقتىق باسەكەلىك قۋاتى دەگەندەي تولىق بولمايدى.

 مىسالى، شيكىزات ءوندىرۋ جانە قامداۋ جۇمىسى از سانداعى كاسىپورىنداردىڭ مەڭگەرۋىندە بولاتىندىقتان، قاتىستى كاسىپورىنداردىڭ مونوپوليالاپ الىپ، شيكىزاتتىڭ باعاسىن مەڭگەرۋى، ءدارى – دارمەك باعاسىنىڭ وسۋىنە اپارىپ سوعۋى مۇمكىن. مىسالى، ءدارى – دارمەكتەردىڭ اينالىمعا ءتۇسۋى بارىسىندا مونوپوليالاپ الۋ، «ساتىلىمىن كوتەرەگە الۋ» جايتتەرى بايقالسا، بۇل دا باعانىڭ وسۋىنە اپارىپ سوعۋى مۇمكىن. قاتىستى تەكسەرۋ ناتيجەلەرىنە قاراعاندا، وسى مەرزىم ىشىندە كوپتەگەن ءدارى – دارمەكتەردىڭ باعاسىنىڭ قالىپسىز وسۋىندەگى باستى سەبەپ — ءىشىنارا زاڭسىز ساۋداگەرلەردىڭ ءتىل بىرىكتىرىپ، مونوپوليالاپ، ءدارى – دارمەك شيكىزاتىنىڭ باعاسىن وسىرۋىنەن، ءدارى – دارمەك باعاسىن قىمباتتاتۋ ارقىلى ىرعىن پايداعا كەنەلۋىنەن تۋىنداعان ءارى مۇنداي ىستەردە ۇيىمداسۋ، قالىپتانۋ ءجايتى بايقالعان.

 ۇنەمى قولدانىلاتىن ءدارى - دارمەكتەر، وتە – موتە، كلينيكالىق ەمدەۋدە شۇعىل قاجەتتى ۇنەمى قولدانىلاتىن شۇعىل قۇتقارۋ دارىلەرى ناۋقاستاردى «ولىمنەن اراشالايتىن دارىلەر» ەسەپتەلەدى، مۇنداي دارىلەرمەن قامداۋ قامتاماسىزداندىرىلمايتىن بولسا، جۇرتشىلىقتىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىنا قاتەر توندىرەدى، ناۋقاستاردىڭ ءومىرىن ساۋداعا اينالدىرۋعا بولمايدى، ءىشىنارا ۇنەمى قولدانىلاتىن دارىلەرگە قاتىستى جاڭادان باس كوتەرگەن ماسەلەلەردى باتىل تەجەۋ كەرەك.

 نەگىزدىك ءدارى - دارمەكتەرمەن، شۇعىل قۇتقارۋ قاتارلىلارعا قاجەتتى دارىلەرىمەن قامداۋدى قامتاماسىزداندىرۋدى ءبىرىنشى ورىنعا قويۋ كەرەك. قاتىستى تاراۋلار باقىلاۋ جانە ەسكەرتۋ مەحانيزمىن كەمەلدەندىرىپ، كلينيكادا قاجەتتى، وڭاي جەتىسپەي قالاتىن، ورنىنا باسقا ءدارى ىستەتۋگە كەلمەيتىن ءدارى – دارمەكتەرگە باعىتتاي وتىرىپ، زاپاس قور ساقتاۋدى كۇشەيتۋ، ءبىرتۇتاس ساتىپ الۋ جانە بەلگىلەنگەن تۇيىندە ءوندىرۋ قاتارلى تاسىلدەر ارقىلى وسىنداي دارىلەرمەن قامداۋعا كەپىلدىك ەتۋى، شۇعىل قاجەتتى، ۇنەمى قولدانىلاتىن دارىلەردىڭ باعاسىنىڭ ۇيلەسىمسىز قىمباتتاۋىنان ساقتانۋى كەرەك. سونىمەن بىرگە، ءدارى – دارمەكتەردى شوعىرلى تۇردە ساتىپ الۋ ءتۇزىمىن كەمەلدەندىرىپ، مەردىگەرلىككە ىلىنگەن ءدارى – دارمەكتەردىڭ ساپاسىن باقىلاۋ – باسقارۋدى جانە وسى دارىلەرمەن قامداۋعا كەپىلدىك ەتۋدى كۇشەيتۋى، باعاسىن ۇيلەسىمدى ارزانداتۋدى ىسكە اسىرۋى كەرەك. مۇنان سىرت، مەملەكەت زاپاس قور ساقتاۋ، بەلگىلەنگەن تۇيىندە ءوندىرۋ، قوسىمشا قاراجات بەرۋ، باجىنى ازايتۋ نەمەسە كەشىرىم ەتۋ، ارناۋلى قاراجات ءبولۋ، بازا قۇرۋ قاتارلى شارالار ارقىلى قاتىستى شۇعىل جاعدايلارعا توتەپ بەرۋ جانە سايكەستىرۋ قۋاتىن كۇشەيتۋى كەرەك.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار