بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

اۆتونوميالى رايون بالالار تۋما جۇرەك اۋرۋى مەن مي سالدانۋ اۋرۋىن تەكسەرۋ، ەمدەۋ قىزمەتى جونىندەگى اقپارات جاريالاۋ جينالىسىن اشادى

2016.07.05 13:38  

  

  كەلۋ قاينارى: حۋيۇي تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت