بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>حالىقارالىق حابارلار

ا ق ش – تىڭ كاليفورنيا شتاتىنداعى داۋىس بەرۋ پۋنكتىنىڭ ماڭىندا وق شىعارۋ ۋاقيعاسى تۋىلدى

2016.11.10 14:39   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 10 – قاراشا، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 8 – قاراشا، ا ق ش – تىڭ كاليفورنيا شتاتىنىڭ ازۋسا قالاسى، وق شىعارۋ ۋقيعاسى تۋىلعان ناق مايداننىڭ ماڭىنداعى ساقشى اۆتوكولىگى.

  شەتەل اقپارات قۇرالدارىنىڭ حابارىنا قاراعاندا، كاليفورنيا شتاتى ازۋسا قالاسىنداعى ەكى ۇلكەن داۋىس بەرۋ پۋنكتى ماڭىندا وق شىعارۋ ۋاقيعاسى تۋىلۋ سەبەبىنەن بەكىتىلگەن. وق شىعارۋ ۋاقيعاسىندا از دەگەندە ءبىر ادام قازا بولىپ، ءۇش ادام جارالانعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت