قاتىستى حابارلار>>
بۇكىل ەلدە 60 ادام H7N9 تيىپتى قۇس تۇماۋى بولدى

13-ءساۋىر ساعات 17 دەن 14-ءساۋىر ساعات 17 گە دەيىن مالىمەت بويىنشا بۇكىل ەلدە 60 ادام H7N9 تيىپتى قۇس تۇماۋىمەن اۋىرعان، مۇنىڭ ىشىندە 10 ادام ولگەن. جۇقپالى اۋرۋدىڭ تارالۋ جاعدايىنا قاراعاندا، بىيجيڭدە 1 ادام قۇس تۇماۋىمەن اۋىرعان، شاڭحايدا 24 ادام قۇس تۇماۋىمەن اۋىرعان، ودان 9 ادام ولگەن، جياڭسۋدا 16 ادام قۇس تۇماۋىمەن اۋىرعان، ودان ءبىر ادام ولگەن، جىجياڭنا 15 ادام قۇس تۇماۋىمەن اۋىرعان، ودان 2 ادام ولگەن، انحۇيدا 2 ادام قۇس تۇماۋىمەن اۋىرعان، ودان 1 ادام ولگەن، حىناندا 2 ادام قۇس تۇماۋىمەن اۋىرعان، قازىرگە دەيىن بۇل جۇقپالى اۋرۋ 6 ولكە-قالانىڭ 29 ايماق، قالا دارەجەلى اۋماعىنا دەيىن تارالعان.

جاڭالىقتار