بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

قۇرىلتايعا قاتىناسقان شەتەلدىك تىلشىلەر وتە كوپ

2012.11.11 12:33    اۆستراليانىڭ جۇلدىز حالىقارالىق مەديا توبىنىڭ ءتىلشىسى سۇراق سۇراۋدا. (حالىق تورابىنىڭ ءتىلشىسى جاڭ چيچۋان فوتوسى)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت