بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

پالەستينا اراپاتتىڭ قازا بولعاندىعىنىڭ 8 جىلدىعىن ەسكە ءتۇسىردى(5)

2012.11.12 14:16  【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت