بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

بىيجيڭ-تايبىي جوعارى قارقىندى تاس جولىنىڭ شاندۇڭداعى بولەگىندە كوپ رەت قاتىناس شىرعالاڭى تۋىلىپ، قوس باعىتتاعى تاس جول جەلىسىندە اۆتوموبيل بوگەلۋ جايتى تۋىلعان(4)

2012.11.27 14:04  【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت