بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ا ق ش–نىڭ جاڭادان تاعايىندالعان قورعانىس مينيسترى چاك حاگەر مىندەتكە وتىردى

2013.02.28 13:09   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  27-اقپاندا ا ق ش–نىڭ استاناسى ۆاشينگتوندا جاڭادان مىندەتكە تاعايىندالعان ا ق ش قورعانىس مينيسترى چاك حاگەر بەس بۇرىشتى عيماراتتا قورعانىس مينيسترلىگىندەگى مانساپتىلارعا ءسوز سويلەدى. ا ق ش-نىڭ جاڭادان تاعايىندالعان قورعانىس مينيسترى چاك حاگەر 27–اقپاندا بەس بۇرىشتى عيماراتتا سەرت بەرىپ، مىندەتكە وتىردى.

  (ورتالىق ۇلتتار اۋدارما مەكەمەسى اۋدارعان)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت

  • شابوندوز: سۇڭعىلا تولقىن قىزى