بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>مادەنيەت

بۋىرشىندا ءاز ناۋرىز تويلاندى

2013.03.26 16:44   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  دۋمان سايدە ۇلى، اسقار قايسا ۇلى حابارلايدى. 17-ناۋرىز كۇنى مەرۋەرت قاناسىمەن، بايابان دالاسىمەن ءتورتكىل دۇنيەگە تانىمال قۇتتى مەكەن بۋىرشىندا ۇلىستىڭ ۇلى كۇنى ءاز ناۋرىز وزگەشە سانىمەن تويلانىپ ءوتتى. اق ساقالدى اتالار مەن اق شىلاۋىشتى اجەلەردى ورتاعا العان القالى توپ الدىمەن «بۋىرشىندا ناۋرىز» اتىنداعى بۋىرشىنداعى ونەرپازدار دايىنداعان باي مازمۇندى كونسەرت نومىرلەرىنەن ءلاززات الدى.

  كونسەرت بۋىرشىنداعى حالىق ونەرپازدارىنان ۇيىمداسقان «كوكسىن ءانسامبىلىنىڭ» ورىنداۋىنداعى ءار ۇلت ۇلاسپالى كۇيلەرىمەن شىمىلدىعىن اشتى.

  مەرەكەلىك كونسەرت سوڭىندا جەتى ءتۇرلى ءدام قوسىلعان قازاقتىڭ قاسيەتتى ناۋرىز كوجەسى جاسالىپ، جاقىسى ءداستۇر مارە-سارە كوڭىلدى كۇلكى، اسەم انمەن جالعاسىن تاۋىپ جاتتى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت