بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

كۇشتى تايفىڭ داۋىلى «ۋتور» جاعاعا شىقتى

گۋاڭدۇڭ ولكەسىنىڭ ماۋميڭ قالاسى اۋىر اپاتقا ۇشىرادى

2013.08.16 16:53   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  2013-جىلى 15-تامىز، گۋاڭدۇڭ ولكەسىنىڭ ماۋميڭ قالاسى، 14-تامىز ساعات 15تەن 50 مينۋت وتكەندە كۇشتى تايفىڭ داۋىلى «ۋتور» گۋاڭدۇڭ ولكەسىنىڭ باتىس بولەگىندە تەڭىزدەن قۇرلىققا شىققاندا كەزدە، جەل سەنترىنە تاياۋ جەردە ەڭ جوعارى جەل كۇشى 14 بالعا جەتتى. اتالعان تايفىڭ داۋىلى ماۋميڭ قالاسىنا جەتكەن كەزدە، جەل سەنتىرىنە تاياۋ جەردەگى ەڭ جوعارى جەل كۇشى 12 بالعا جەتىپ، داۋىلدى نوسەر جاۋدى.

  (ورتالىق ۇلتتار اۋدارما مەكەمەسى اۋدارعان)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت