بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

تەمىر جول مينيسترلىگى پويەز بەلەتىن قايتارۋ جانە وزگەرتۋ جونىندەگى جاڭا بەلگىلەمەنى ىسكە اسىرىپ، پويەز بەلەتىن قالاعان بەلەت ساتۋ ورىندارىنان قايتارۋعا بولاتىن بولدى(4)

2013.09.02 16:41  【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت