بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

رەسەي فوتوسۋرەتشىسىنىڭ اپپارات كوزىندەگى سۋ استى الەمى

2013.11.22 15:15  

رەسەي فوتوسۋرەتشىسىنىڭ اپپارات كوزىندەگى سۋ استى الەمى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 【13】 【14】 【15】 
【16】 【17】 【18】 【19】 【20】 【21】 【22】 【23】 【24】 【25】 【26】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت