بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

يزرايل گازاداعى قارۋلى كۇشتەرىڭ زىمىران وعىن اتقانىنا قايتارما سوققى بەردى

2014.08.20 16:53   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  يزرايل اسكەرى 19 – تامىزدا يزرايلدىڭ وڭتۇستىگىندەگى گازامەن شەكتەسەتىن وڭىردە مىندەت وتەۋدە. يزرايل مەملەكەت قورعانىسى ارمياسىنىڭ اقپارات مالىمدەمەشىسى سول كۇنى مالىمدەمە جاريالاپ، سول كۇنى تاڭەرتەڭ گازاداعى قارۋلى ەلەمەنتتەر يزرايلعا شەكاراسىنا قاراي زىمىران وعىن اتقاندىقتان، وسىعان قايتارما سوققى رەتىندە يزرايل ارمياسىنىڭ سول كۇنى تۇستەن كەيىن گازاعا اۋەدەن ەكى رەت شابۋىل جاساعانىن ايتقان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت