بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

iPhone6 جۇڭگو ۇلى قۇرىلىعىندا ساتىلا باستادى

قالا تۇرعىندارى ساتىپ الۋعا وشىرەتكە تۇردى

2014.10.17 16:36    17 – قازاندا تاييۋان قالاسىنداعى بىرلەسپە حابارلاسۋ سەرىكتىگىنىڭ قىزمەت وتەۋ زالىندا جاڭا عانا ساتىپ العان iPhone6 تەلەفوندارىن كورسەتۋدە. بۇل بىرلەسپە حابارلاسۋ سەرىكتىگى تاييۋان بولىمشەسىنەن ساتىلعان ەڭ العاشقى ەكى قولفون. سول كۇنى تۇنگى ساعات نولدەن باستاپ، iPhone6 مەن iPhone6 Plus جۇڭگو ۇلى قۇرىلىعىندا رەسمي ساتىلىمعا شىعارىلدى. شينحۋا اگەنتتىگى فان ميندا فوتوسى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت