بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

التاي ايماعى «ەڭ كوركەم قار – مۇز مەكەنىنىڭ» اسەم سۋرەتتەرىن جاريالادى

2014.12.05 14:02   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  ەلىمىزدەگى نەشە ونداعان ساياحات توراپتارى مەن ساياحات سەرىكتىكتەرى جۇڭگوداعى ون ەڭ كوركەم قار – مۇز مەكەنىن جاريالادى، مول قار – مۇز بايلىعىمەن «ادامزات قار شاڭعى مادەنيەتىنىڭ ەڭ ەرتە باستالعان جەرى» دەگەن اتاققا يە بولعان التاي ايماعى جۇڭگوداعى ون ەڭ كوركەم قار – مۇز مەكەنىنىڭ ءبىر بولىپ باعالاندى.

  التاي ايماعىنداعى 6 اۋدان مەن ءبىر قالانىڭ قار – مۇز بايلىعى ايرىقشا مول، بۇل ارادا قار قالىڭ، ساپالى، قار جاۋاتىن مەزگىل ۇزاق، تەڭىز دەڭگەيىنەن بيىكتىگى مەن اۋا تەمپەراتۋراسى ۇيلەسىمدى، اتى – زاتىنا ساي «ادامزات قار شاڭعى مادەنيەتىنىڭ ەڭ ەرتە باستالعان جەرى» «جۇڭگوداعى ەڭ كوركەم قار – مۇز مەكەنى»، قازىر بىرتىندەپ قىسقى ساياحاتتىڭ «قۇتتى ورنىنا» اينالۋدا. سۋرەتتەردى التاي ايماقتىق پارتكومنىڭ ۇگىت ءبولىمى بەرگەن

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت