بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

فرانسيانىڭ ستراسبۋرگ قالاسىندا مىڭداعان ادام جينالىپ، لاڭكەستىك شابۋىلدى ايىپتادى

2015.01.09 14:27   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  2015 – جىلى 7 – قاڭتاردا مىڭداعان ادام ستراسبۋرگ قالاسىنىڭ ورتالىق الاڭىنا جينالىپ، «چارلي اپتالىق جۋرنالىنا» جاسالعان لاڭكەستىك شابۋىلدى ايىپتادى. «چارلي اپتالىق جۋرنالىنىڭ» پاريج قالاسىنداعى باس شتابى 7 – قاڭتاردا 3 قارۋلى ادامنىڭ شابۋىلىنا ۇشىراعان. فرانسيا پروكۋرورى موسليننىڭ سول كۇنى راستاۋىنشا، شابۋىلدا 12 ادام قازا بولىپ، 11 ادام جارالانعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت