بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ۇلىڭگىر كولىنىڭ قىسقى بالىق اۋلاۋ ساياحات مادەنيەت قيمىلىنىڭ شىمىلدىعى اشىلدى(3)

2016.01.07 13:14   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

ۇلىڭگىر كولىنىڭ قىسقى بالىق اۋلاۋ ساياحات مادەنيەت قيمىلىنىڭ شىمىلدىعى اشىلدى(3)


【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت