بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

قابا اۋدانى اۋىل – قىستاق مادەنيەت مايتالماندارىنىڭ ونەر بايقاۋىن وتكىزدى

2016.01.26 13:23   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 26 – قاڭتار، بەيجيڭ. التاي اقپارات تورابىنىڭ حابارلاۋىنشا، قابا اۋدانى 22 – قاڭتار كۇنى تۇستەن كەيىن اۋىل – قىستاق مادەنيەت مايتالماندارىنىڭ تۇڭعىش رەتكى ونەر بايقاۋىن (ءبي تۇرىنەن) وتكىزگەن.

  قابا اۋدانىنا قاراستى اۋىلدار (قالاشىق) سارالاپ كورسەتكەن 22 ءبيدىڭ ىشىندە «شاشۋ»، «قارا جورعا» قاتارلى قازاق بيلەرى دە بولدى، باسەكەدە بيشىلەر توپتىق جانە جەكە بيلەر ارقىلى پارتيانىڭ ابزال ساياساتتارىن، ديقان – مالشىلاردىڭ تۇرمىسىنداعى جاڭاشا وزگەرىستەردى، اۋىل – قىستاقتاردىڭ بەت – بەينەسىندەگى جاڭاشا وزگەرىستەردى ءتۇرلى دەڭگەيدە بەينەلەپ، كورەرمەندەردىڭ القاۋىنا بولەندى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت