بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ءۇندىستان مەڭگەرۋىندەگى كاشمير رايونىنداعىءبىر اسكەري بازا لاڭكەستىك شابۋىلعا ۇشىراپ، 17 اسكەر قازا بولدى

2016.09.19 15:53   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 19 – قىركۇيەك، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 18 – قىركۇيەك، ءۇندىستان مەڭگەرۋىندەگى كاشمير رايونىنىڭ ورتالىعى سريناگاردىڭ باتىسىنداعى ۋري رايونى، ءۇندىستان اسكەرى شابۋىلعا ۇشىراعان اسكەري بازادان شىعىپ كەلەدى. ءۇندىستان ارميا جاعىنىڭ 18 – قىركۇيەكتەگى ايتۋىنا قاراعاندا، ءۇندىستاننىڭ مەڭگەرۋىندەگى كاشمير رايونىنداعى ءۇندىستاننىڭ قۇرلىق ارميا بازاسى سول كۇنى لاڭكەستىك شابۋىلعا ۇشىراپ، كەمىندە 17 ءۇندىستان اسكەرى قازا بولىپ، 30 ادام جارالانعان. 4 شابۋىلداۋشى دا اتىستا وققا ۇشقان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت