بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شينجياڭنىڭ اۋىل شارۋاشىلىق قوسىمشا ونىمدەرىن تۇتىنىپ كورۋ سارايى قۇمىلدا ىسكە قوسىلدى

2016.11.11 14:20   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 11 – قاراشا، بەيجيڭ. ءتاڭىرتاۋ تورابىنىڭ حابارلاۋىنشا، شينجياڭنىڭ اۋىل شارۋاشىلىق قوسىمشا ونىمدەرىن تۇتىنىپ كورۋ سارايى 10 – قاراشادا قۇمىلدا اشىلعاننان كەيىن، بۇكىل شينجياڭداعى 14 ايماق، وبلىس، قالاداعى، سونداي – اق ءوندىرىس – قۇرىلىس بيڭتۋانىنداعى 800دەن استام ساپالى اۋىل شارۋاشىلىق ءونىمى شوعىرلى تۇردە كورسەتىلدى. توڭىرەكتىڭ ءتورت بۇرىشىن توعىستىرىپ، ءىش پەن سىرتتىڭ بايلىق قورىن بىردەي قابىلداعان قۇمىل قازىر شينجياڭداعى اۋىل شارۋاشىلىق قوسىمشا ونىمدەرىن تۇتىنىپ كورۋ، ساۋدالاۋ جانە جيناۋ – جونەلتۋ ورتالىعىن قۇرۋدا.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت