بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

اقساي اۋدانىندا تارتىمدى ساۋىق كەش وتكىزىلدى(8)

2017.05.02 15:04   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

اقساي اۋدانىندا تارتىمدى ساۋىق كەش وتكىزىلدى(8)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت