بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

گۇيجوۋ ولكەسى نايۇڭ اۋدانىنداعى تاۋ كوشكىنى ۋاقيعاسىندا 17 ادام قازا بولىپ، 18 ادام ءىز – توزسىز كەتتى

2017.08.30 15:51   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 30 – تامىز، بەيجيڭ. 29 – تامىز، گۇيجوۋ ولكەسى نايۇڭ اۋدانىنداعى تاۋ كوشكىنى تۋىلعان جەر، قارۋلى ساقشى قوسىنى سۋ – ەلەكتر اترەتىنىڭ قۇتقارۋ قىزمەتكەرلەرى قۇتقارۋ قىزمەتىن ورىستەتۋدە. 29 – تامىز ساعات 16دان 30 مينۋت وتكەنگە دەيىن، گۇيجوۋ ولكەسى نايۇڭ اۋدانىنداعى تاۋ كوشكىنى تۋىلعان جەردەن قۇتقارۋ قىزمەتكەرلەرى 25 ادامدى قۇتقارعان، مۇنىڭ ىشىندە 17 ادام قازا بولىپ، 8 ادام جارالانعان، قازىرگە دەيىن تاعى 18 ادام دەرەكسىز كەتكەن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت