بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

تايۋان بۇعازىندا 6.2 بال جەر سىلكىندى

فۋجيان ولكەسىنىڭ كوپ جەرىندە سىلكىنىس ءدۇمپۋى كورنەكتى بولدى

2018.11.27 16:37   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: 11 – ايدىڭ 26 – كۇنى تۇستەن بۇرىن ساعات 8دە فۋجيان ولكەسى جاڭپۋ اۋدانى داۋجۇڭ ورتا مەكتەبى وقۋشىلاردى شۇعىل تاراپ كەتۋگە ۇيىمداستىرۋدا. جۇڭگو جەر سىلكىنسى ستانسياسى تورابىنىڭ رەسمي ولشەپ تۇراقتاندىرۋىنشا، 11 – ايدىڭ 26 – كۇنى ساعات 07دەن 57 مينۋت وتكەندە تايۋان بۇعازىندا 6.2 بال جەر سىلكىنگەن. فۋجيان ولكەسىنىڭ تەڭىز جاعالاۋىنداعى كوپتەگەن جەرلەرىندە سىلكىنىس ءدۇمپۋى انىق سەزىلگەن. شينحۋا اگەنتتىگى (لين يۋەچي فوتوسى)


  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت