بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

بۇدالا سارايىنىڭ كۇزگى كورىنىسى

2022.10.31 13:47   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  بۇل لالۋ سازدىعىنان تارتىلعان بۇدالا سارايىنىڭ كورىنىسى (10 – ايدىڭ 29 – كۇنى تۇسىرىلگەن)

  كۇز كەلىسىمەن، شيزاڭنىڭ لحاسا قالاسىنداعى الەمدىك مادەني مۇراعاتتاردىڭ قاتارىنا كىرەتىن بۇدالا سارايى ۇستىرتتەگى كوركەم كۇزدىڭ سۋرەتىنە ورانىپ، وزگەشە ءبىر اسەم كورىنىس قالىپتاستىردى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى