بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

شينجياڭ تارىم وزەنى اعارى: توراڭعى ورمانىنىڭ قوڭىر كۇزدەگى كوركەم كورىنىسى(2)

2022.11.02 15:21  

شينجياڭ تارىم وزەنى اعارى: توراڭعى ورمانىنىڭ قوڭىر كۇزدەگى كوركەم كورىنىسى(2)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى