بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

تىرشىلىك تىنىسى تاسقىنداعان حالتىن(4)

2022.12.19 14:12  

تىرشىلىك تىنىسى تاسقىنداعان حالتىن(4)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى