بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

تۇلپار مەكەنىندەگى ءدۇبىرلى تويدان كەسكىندى حابار(1)

2016.07.26 14:05   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت