بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>قوعام

نەپال حالىقارالىق اۋەجايى شاعان مەزگىلىندە حانزۋ تىلىندە قىزمەت وتەۋدى ىسكە قوسقان

2018.02.13 14:18   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: 12 – اقپان، نەپال استاناسى كاتماندۋداعى تريبۋان حالىقارالىق اۋەجايى، جۇڭگولىق ساياحاتشىلار حانزۋ تىلىندە قىزمەت وتەۋدى ىسكە قوسۋ سالتىندا سۋرەتكە تۇسۋدە. نەپال استاناسى كاتماندۋداعى تريبۋان حالىقارالىق اۋەجايى 12 – اقپاننان باستاپ جۇڭگولىق ساياحاتشىلارعا ەكى اپتاعا جۋىق ۋاقىت ىشىندى حانزۋ تىلىندە قىزمەت وتەيدى. شينحۋا اگەنتتىگى (مانسۋر شارما فوتوسى)


  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت