بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

شىندىقتى ءىس جۇزىنەن ىزدەپ، قارجى قوسۋعا بەيىم كاسپورىنداردى باۋرايىق

2016.02.26 14:16  

  

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت