بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>حالىقارالىق حابارلار

بىرلەسكەن مەملەكەتتەر ۇيىمى قۇرىلتايىنىڭ بوسقىنداردىڭ، قونىس اۋدارۋشىلاردىڭ كەڭ كولەمدە اعىلۋى ماسەلەسىن شەشىم ەتۋ جوعارى دارەجەلى ءماجىلىسى ساياسي ۇندەۋدى ماقۇلدادى

2016.09.20 16:19   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 20 – قىركۇيەك، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 19 – قىركۇيەك كۇنى ا ق ش – تىڭ نيۋيورك قالاسىنداعى بىرلەسكەن مەملەكەتتەر ۇيىمىنىڭ باس شتابىنان تۇسىرگەن بىرلەسكەن مەملەكەتتەر ۇيىمى قۇرىلتايىنىڭ بوسقىنداردىڭ، قونىس اۋدارۋشىلاردىڭ كەڭ كولەمدە اعىلۋى ماسەلەسىن شەشىم ەتۋ جوعارى دارەجەلى ماجىلىسىنەن تۇسىرگەن كورىنىس. بىرلەسكەن مەملەكەتتەر ۇيىمى قۇرىلتايىنىڭ بوسقىنداردىڭ، قونىس اۋدارۋشىلاردىڭ كەڭ كولەمدە اعىلۋى ماسەلەسىن شەشىم ەتۋ جوعارى دارەجەلى ءماجىلىسى 19 – قىركۇيەك كۇنى ساياسي ۇندەۋدى ماقۇلدادى، سونىمەن حالىقارالىق قوعام بوسقىندار مەن قونىس اۋدارۋشىلار ماسەلەسىن ءبىرجايلى ەتۋگە بارىنشا قۇلشىنۋعا ءارى بوسقىندار ماسەلەسىنە جان – جاقتىلى اتسالىسۋ جوباسىن جاساۋعا ۋادە بەردى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت