بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

CBA قوس شەتەلدىك باسكەتبولشىنىڭ رۋحى تاسقىنداپ، شينجياڭ كومانداسى ءوز مايدانىندا 97-86 ۇپايمەن كەزەكتە ءبىرىنشى ورىندى يەلەپ تۇرعان شاندۇڭ كومانداسىن جەڭىپ الدى(2)

2012.12.17 15:08  【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت