بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

اعايىندىلاردىڭ شەبەرلىگىنەن تۋعان تۋىندىلار

سۋرەتىن ءتۇسىرىپ، حابارىن جازعان: باعداۋلەت باتىربەك ۇلى

2013.04.08 14:44   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  قۇلجا اۋدانىندا ءار جىلى ءساۋىر ايىندا وتكىزىلەتىن «ورىك گۇلى» مەرەكەسىندە اۋدانداعى ءار ۇلت قولونەر شەبەرلەرى ورىك باقشاسىندا ءوز ونەرلەرىن كورسەتەدى. الىس-جاقىننان كەلگەن ساياحاتشىلار مەن اۋدان حالقى ونەر يەلەرىنىڭ قولونەر بۇيىمدارىن تاماشالايدى جانە ساياحات ەستەلىك بۇيىمدارىن ساتىپ الادى.

  4-كەزەكتى «ورىك گۇلى» مەرەكەسىند جەلجۇز قالاشىعى جوعارعى ورازىمەتجۇز قىستاعىنىڭ تۇرعىندارى، اعايىندى سايرامعازى ءماشىراپقان ۇلى مەن جۇماعازى ءماشىراپقان ۇلىنىڭ شەبەر قولدارىنان شىققان تامىر ويما، اعاش ويمالارى، اس ۇستەلى جانە ءتاڭىر تاۋى باۋرايىنداعى وزەندەردەن تاپقان قاس تاسىنا ەداۋىر جۋىق جاسىل، قارا الا، قارا، كوكشىل اسىل تاستارى مۇنداعى ءار ۇلت حالقىنىڭ كوز مەيىرىن قاندىرىپ، تاڭدايىن قاقتىردى. سۋرەتتە: سايرامعازى ءماشىراپقان ۇلى ورەلى ونەرىنەن تۋىنداعان جاسامپازدىق تۋىندىلارى مەن اسىل تاستارىن ساياحاتشىلار مەن الارمانعا كورسەتۋدە.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت