بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار

حالىق تورابى

فوتو سۋرەت ارقىلى ادامزات اراسىندا ىزگىلىكتى دارىپتەۋ

ـــ 9-كەزەكتى جۇڭگو حالىقارالىق اقپاراتتىق فوتو سۋرەت جارىسىندا سيلىق العان تۋىندىلاردان تاڭدامالىلار

2013.04.12 14:06     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى


 سۋرەتتىڭ جىلدىق باس جۇلدەسىن «گازادا قوشتاسۋ» ەنشىلەدى. بەرنات المانگە فوتوسى (يسپانيا)

 25-ناۋرىزدا 9-كەزەكتى جۇڭگو حالىقارالىق اقپاراتتىق فوتو سۋرەت جارىسىنىڭ ناتيجەسى حاڭجوۋدا باعالانىپ جاريالاندى، امەريكا بىرىككەن حابار مەكەمەسىنىڭ ءتىلشىسى تۇسىرگەن «گازادا قوشتاسۋ» وسى كەزەكتى جارىستىڭ جىلدىق باس جۇلدەسىن يەلەدى.

 وسى رەتكى جارىس دۇنيەدەگى 70 قانشا ەلدەن جانە رايوننان جىبەرىلگەن 3 مىڭنان استام فوتو سۋرەت ءتىلشىسىنىڭ جانە فوتو سۋرەتشىلەردىڭ فوتو سۋرەت تۋىندىسىن تاپسىرىپ الدى، سۋرەتتىڭ جالپى سانى 30 مىڭنان استى. وسى كەزەكتى جارىستا تۋىندىلاردى ساراپتاۋدا شەتەل تىلشىلەرىنىڭ جانە فوتو سۋرەتشىلەرىنىڭ تۋىندىسى جالپى ساننىڭ %72ىن ۇستادى، بۇل حۋاساي جارىسىنىڭ حالىقارالىق سيپاتىن، بەدەلىن جانە ىقپالىن تاعى ءبىر رەت ايگىلەدى.

 (ورتالىق ۇلتتار اۋدارما مەكەمەسى اۋدارعان)

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

 http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2013-04/12/nw.D110000renmrb_20130412_1-12.htm
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
وقىرمان نازارىنا
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.