بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

حىناندا 56 جاستاعى مۇعالىم باستاۋىش مەكتەپتە وقيتىن10 نەشە قىز بالانى جىنستىق جاقتان مازالاعاندىقتان، قىلمىستىق ءىس رەتىندە ۇستالدى

2013.05.27 15:15   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  25-مامىر، حىنان نانياڭ قالاسى تۇڭباي اۋدانىنداعى كوپتەگەن بۇقارا داحى تورابىنا اڭىس ەتىپ، اتالعان اۋدانداعى باستاۋىش مەكتەپتىڭ 56 جاستاعى مۇعالىمى ياڭ شىفۋ، كوپ جىلداردان بەرى تالاي رەت قىز بالالاردى جىنىستىق جاقتان مازالاپ كەلگەنىن ايتقان، 24-مامىر، 16 قىز وقۋشىنىڭ اتا-اناسى، كوللەكتيۆ تۇردە اتالعان اۋداننىڭ ەمحاناسىنا بارىپ تەكسەرتۋ ارقىلى، 9 قىز بالانىڭ قىزدىق پەردەسىنىڭ بۇلدىرىلگەنى، سونىمەن قاتار باسقا قىز بالالاردىڭ دا قىزدىق پەردەسنىڭ تۇرلىشە دارەجەدە زاقىمدالعاندىعى انقتالعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت