بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

تايۋاننىڭ نانتوۋ اۋدانىندا 6.7 بال جەرسىلكىندى، قازىرشە ولگەندەر مەن جارالانعاندار جونىندە حابار جوق

2013.06.03 15:28   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  2-ماۋسىمدا تايۋان جەرسىلكىنىسىن بولجاۋ جانە حابارلاۋ ورتالىعىنىڭ ورىنباسار مەڭگەرۋشىسى لۇي پەيليڭ مەديالارعا نانتوۋ اۋدانىنداعى جەرسىلكىنىس احۋالىن تانىستىردى. تايۋان اۋارايى تاراۋلارىنىڭ حابارىنا قاراعاندا، سول كۇنى ساعات 13 تەن 45 مينۋت وتكەندە تايۋاننىڭ نانتوۋ اۋدانى رىن ـ اي اۋىلىندا تاياۋ سىلكىنىس اۋماعى 6.3 بال جەر سىلكىنىپ، بيىلدان بەرگى تايۋانداعى ەڭ ۇلكەن جەر سىلكىنىسى بولعان. جۇڭگو جەر سىلكىنىسى ستانسياسى بۇل رەتكى جەرسىلكىنىسىن 6.7 بال دەپ مولشەرلەپ وتىر.

  تايۋان اۋا رايى تاراۋلارى جەرسىلكىنىسىن بولجاۋ جانە حابارلاۋ ورتالىعىنىڭ ايتۋىنشا، سىلكىنىس ورتالىعى نانتوۋ اۋداندىق ۇكىمەتتىڭ شىعىسىنداعى 32 كيلومەتر جەردە بولىپ، سىلكىنىس تەرەڭدەگى 10 كيلومەترگە جەتكەن. نانتوۋ اۋداندىق ساقشى مەكەمەسى رىن-اي اۋىلدىق بولىمشە مەكەمەسى ساقشىلارىنىڭ ايتۋىنا قاراعاندا، قازىرگە دەيىن بۇل اۋىلداعى 18 ساقشى بولىمشەسى العاشقى قادامدا ءبىر-بىرلەپ تەكسەرۋ جۇرگىزۋ ارقىلى قازىرشە ولگەندەر مەن جارالانعاندار جانە ۇيلەردىڭ قۇلاۋى جونىندە حابار بەرمەگەن. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ حابارى.

  (ورتالىق ۇلتتار اۋدارما مەكەمەسى اۋدارعان)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت