بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

تايۋاننىڭ نانتوۋ اۋدانىندا 6.7 بال جەرسىلكىندى، قازىرشە ولگەندەر مەن جارالانعاندار جونىندە حابار جوق (5)

2013.06.03 15:28  【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت